Tatalović nekretnine
nekretnine Čačak

Porez

KOLIKI JE POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA?

Svaka kupoprodaja nepokretnosti podleže plaćanju Poreza na prenos apsolutnih prava u zakonskom roku i on iznosi 2.5 % od procene komisije Poreske uprave.

KOLIKI JE ZAKONSKI ROK ZA PRIJAVU PLAĆANJA POREZA NA APSOLUTNIH PRAVA?

Zakonski rok za prijavu plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava tzv. poreza na promet je 10 dana od dana overe kupoprodajnog Ugovora, kod nadležne Poreske uprave– poreskog odeljenja Opštine gde se nalazi nekretnina.
Osim overenog kupoprodajnog Ugovora potrebno je priložiti i prethodni osnov sticanja za Prodavca – znači Ugovor, Rešenje… (u fotokopiji) kojim je on stekao svojinu na toj nekretnini sa poreskom klauzulom – pečatom Poreske uprave, na istom.
Posle prijema rešenja sa razrezanim porezom, obveznik plaćanja ima rok od 15 dana od dana prijema Rešenja da uplati navedeni iznos i o tome dostavi dokaz poreskoj upravi, kako bi mu se na sve primerke Ugovora kojim je kupio tu nepokretnost stavila klauzula – pečat o regulisanom (naplaćenom) porezu na promet. Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava nije uslov za uknjižbu nepokretnosti u katastar.

KAPITALNA DOBIT

Kapitalna dobit je razlika između kupljene i prodate vrednosti nepokretnosti, i ona po Zakonu iznosi 15%. Obveznici kapitalne dobiti su lica koja nepokretnost imaju u državini neprekidno najmanje 10 godina. Dakle, svi koji su nepokretnost stekli po bilo kom osnovu pre navedenog roka, nisu obveznici kapitalne dobiti.
Oslobadjanje od kapitalne dobiti se vrši kupovinom druge nepokretnosti i to u roku od 1 godine.